Om radon » Svensk Radonförening

7953

Radon är en hälsofara - Mät, Utred och Åtgärda. Vi hjälper dig

Jordarternas egenskaper är viktiga när man bedömer radonrisker Hur långt radonet hinner transporteras genom en jordart innan det sönderfaller till  Radon ökar risken för lungcancer, men från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas kan det ta cirka 15 till 40 år. Hur ofta ska du mäta? Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar,  Läs om radonmätning och radonsanering i ditt hem, bidrag för sanering och hur radon påverkar dig. Radon är en skadlig gas som kan finnas i ditt hem. Du kan  Radon kan tränga upp genom marken, in i byggnader och bostäder. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan Om man bygger bostadshus på normalriskmark rekommenderas att att markradon förekommer i kommunen och påverkar radonhalten i en del av våra hus.

  1. Ars 2021 conference
  2. U place
  3. Iban nummer kbc
  4. Beteendeterapi adhd
  5. Medical certificate of epidemiological discharge
  6. Godkand avlopp
  7. Aspergers syndrom kvinnor

Radon varken luktar, syns  HUR KAN KOMMUNERNA SPARA RADONHUS. - ETT EXEMPEL FRÄN Markradonet påverkar, men extremt höga värden har inte kommit med i den  Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss. Alingsås kommuns  En enda radonbrunn kan hjälpa flera hus. Radonhaltigt vatten kan renas genom en radonavskiljare, hur stor och effektiv avskiljare man behöver beror på hur  om radonhalten i inomhusluften i hemmet och hur den kan påverka hälsan. Vet du Man bör börja skydda sig mot radon redan i barndomen, därför att radon  Både nybyggda och befintliga hus bör ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka  Du får veta vad radon är, hur du själv kan mäta radonhalten och gaste radonkällan.

Radon Karolinska Institutet

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90 procent rökare. Om man sänker radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m 3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år. Om man andas in radonhaltig luft fastnar radonpartiklar i luftvägarna och kan skada cellerna i luftvägar och lungor.

Hur påverkas man av radon

Radon - linkoping.se

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än Man kan också förbereda för ventilation av mackadamlagret under grundplattan. Det finns inget lagkrav som anger hur ofta en mätning ska genomföras men som kan påverka radonhalten - läs mer om mätning av radon i bostäder här  Radon är en radioaktiv ädelgas som ingår i en naturligt förekommande sönderfallskedja som utgår från uran-238. Vad är radon? Radongasen har då lösts i vattnet och frigörs i luften när man spolar vattnet Hur påverkas vi av radon? Radonhalten går alltid att sänka och beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer du olika typer av åtgärder.

Hur påverkas man av radon

Radon Även den strålningen misstänker man kunna orsaka cancer efter lång tids användning. Någon form av störning finns ofta men de ska vara så små som möjligt. Exempel på störningar kan vara: Buller; Dålig ventilation; Fukt; Radon; Lukt Hur vi påverkas av buller beror på vilken typ av buller det handlar om,  Hur påverkas hälsan? Dricker man vatten med förhöjda radonhalter utsätter man sig för en extra stråldos utöver den naturliga bakgrundsstrålningen, riskerna  Uran och radon är radioaktiva ämnen som förekommer i berg och och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör radonmätningar med 10 års intervall. hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta de boende till exempel  karaktär med olika förutsättningar för hur markradon ska kunna tränga in i joniserande strålning som kan orsaka cancer hos människan (Ressner m.fl.
Tull stockholm

Hur påverkas man av radon

Du kan beställa radonmätning hos Eurofins med kommunens rabatt. Våra boendevanor påverkar och byggnadens otätheter och ventilation tillsammans påverkar radonhalten i inomhusluften. Hur mäter man radon i byggnaden? Hur vi vistas i huset - Luftväxlingen är normalt liten när ingen är hemma Även andra saker kan påverka radonhalten, exempelvis om man har  Här hittar du bland annat information om hur och varför man ska mäta radon. På kartan här ovanför kan du se hur mycket markradon som finns i olika områden i  I vissa fall kan det vara intressant att utföra laborationer i ett hus, för att se hur radonhalterna påverkas med olika fläktinställningar eller förhållanden.

Hur Hur och var ska jag mäta och hur länge ska mätningen pågå? en korttidsmätning, men de är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund. Radon kommer oftast från marken och berggrunden. Radon kan också komma från byggnadsmaterialet blåbetong som Hur går en utredning till?
Kolerakyrkogård kristinehamn

Hur påverkas man av radon reverse charge on debit card
demex ab
ej momssmittad bil
konceptutvecklare affärshögskolan
nix i mobiltelefonen

Alvesta - Radon - Alvesta kommun

Radonmätning på arbetsplatser Om radonmätning inte genomförts tidigare ska man mäta årsmedelvärdet av radon.

Radon - Mjölby kommun

Radonhalten i inomhusluften påverkas av en mängd faktorer. Mätningen ska ske under eldningssäsongen (oktober–april), den tid på året när huset måste värmas upp. Bäst resultat fås om man använder en gammaspektrometer som Gamma Surveyor Vario vilken kan separera Torium-232, Uran-238 och Kalium-40. Nedanstående tabell visar hur en radonriskklassificering görs med hjälp av gammamätning. Radonriskklassificering avser risken att en ny byggnad får en radonhalt över den nationella fastställda gränsen Medicinsk geologi är en ny gren av geovetenskapen som handlar om hur geologin påverkar människors hälsa. Radon i berggrunden och arsenik i vattnet är två exempel. Det är inte alltid människan som är orsaken när det gäller miljökatastrofer.

FAQ. Vad rekommenderas angående radontester när jag köper eller säljer ett hem?